ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه دو فصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و مقاله و ثبت نهایی مقاله

اعلام نظر سردبیر و هیئت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی

عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)

ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله

فرصت داوران جهت بررسی مقاله و اعلام نظر به همراه تکمیل فرم ارزیابی داوری و اعلام نظر به سردبیر و نویسنده در خصوص کیفیت و کمیت مقاله

چهار حالت ممکن است :

الف. درصورت رد مقاله از طرف 2 داور مقاله از فرایند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.

ب. درصورت پذیرش مقاله از طرف 2 داور، ادامه فرایند  پیگیری می شود.

ج. درصورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران مقاله به نویسندگان عودت می شود.

د. داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند که در این صورت مجددا داور/داوران جدیدی در نظر گرفته شده و مقاله به مرحله ارسال برای داوران بازخواهد گشت.

ارایه مجدد مقاله از سوی نویسندگان پس از انجام اصلاحات

ارسال مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله

ارایه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله


Review Process

Typically, after a paper is submitted to a LEED Journal, a journal editor screens the manuscript and decides whether or not to send it for full peer review. Only after clearing the initial screening is the manuscript sent to one or more peer reviewers. Finally, journal editorial board consider the peer reviewers’ reports and make the final decision to accept or reject the manuscript for publication. The average number of days from submission of manuscript to first decision is sixty days.

Go to top